خانه » درباره بنده » مقالات منتشر شده به فارسی RSS

کتب و مقالات منتشر شده به فارسی

کتاب و فصل كتاب:

١. علوي، سيد بابك (١٣٩٦). بازگشت به اصالت؛ ضرورتي براي كار و رهبري سازماني در عصر كنوني. تهران: انتشارات لوح فكر.
 
٢. علوی، سید بابک؛ حیاتی، بابک (۱۳۹۲). الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های علوم رفتاری. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف. 

٣. علوی، سید بابک (۱۳۹۳). بازبینی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی: طرح برخی ضرورت ها در شرایط کنونی. در «مباحث منتخب در مدیریت منابع انساتی». ص ۲۰۷ تا ۲۲۱. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 
مقالات:
 
 1. هلالی، حامد و علوی، سید بابک (۱۳۹۵). شناسایی مکانیزم های تاثیرگذاری ترکیب هیئت مدیره برشیوه اسناددهی نتیجه عملکرد. فصلنامه علوم مدیریت ایران. دوره ۱۰، شماره ۳۹. ۸۶-۵۳.
 2. ربانی، محمد مهدی، علوی، سید بابک (١٣٩٤). رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره ٧، شماره ٣، پاييز ١٣٩٤، ٥٠-٢٩.
 3. صمیمی، مهدی و علوی، سید بابک (۱۳۹۳). شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه ای اثربخشی رهبری توزیع شده؛ مطالعه موردی چندگانه تیم های موسس گرایش تحصیلی بین رشته ای در دانشگاه صنعتی شریف. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، دوره  ۱، شماره  ۲، زمستان، صفحه ۱ تا ۵۰.
 4. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک. اصانلو، بهاره. نجمی، منوچهر (۱۳۹۳). ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه یک گروه‌ شرکت، از منظر تحقق نقش‌های کنترل و پشتیبانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره ۹، شماره ۳۴، تابستان صفحه ۴۷-۸۰.
 5. فرزانه، ماندانا. عیسایی، مخمذ تقی. علوی، سید بابک (۱۳۹۳). ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم افزاری از دیدگاه تحلیل گران نرم افزار. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره ۱۸، تابستان ۱۳۹۳، شماره ۲، ۱۷۹-۱۴۲.
 6. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک. (١٣٩١). چارچوبی نظری برای مطالعة رهبری هیات‌ مدیره: رویکردی یکپارچه به رهبری عمودی و اشتراکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ٢٧، پاییز ١٣٩١.
 7. کرباسی، نغمه السادات. علوی، سید بابک. (۱۳۹۰). ملاحظات طراحی و پیاده سازی اثربخش نظام جانشین پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش محور، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۰.
 8. زرندی، علیرضا. قربانی، نیما. و علوی، سید بابک (۱۳۹۰). ارتباط پنج عامل شخصیت و رهبری تحول گرا بر اساس دگرارزیابی زیردستان و فرادستان، پژوهش‌های روان‌شناختی، سال چهاردهم، شماره ۲ (پیاپی ۲۸)، ۹۶ تا ۱۱۱.
 9. عباسی، عنایت. حجازی، یوسف. ایروانی، هوشنگ. زالی، محمد رضا. علوی، سید بابک (۱۳۹۰). یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی استان تهران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره: ۴۲، شماره ۲، ۱۸۴-۱۷۵.
 10. پیرزاده، آفرین. علوی، سید بابک (۱۳۸۹). بررسی روابط بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارضی کارکنانشان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۲۰، ۲۷-۵۰.
 11. شهرزاد، زروان. علوی، سید بابک. (۱۳۸۸). جهت گیریهای شغلی و مراجع درون شغلی برنامه نویسان نرم افزار. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۶، ۵۵-۸۴.
 12. علوی، سید بابک. قلی‌پور، آرین (۱۳۸۸). شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای فرا‌تر از نقش اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها: مطالعه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۴، ۱-۲۹.
 13. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). ارزشهای فرهنگی و جهت گیریهای کارکنان (ترجمه)، مجله تدبیر. شماره۱۱۸، منبع: مقاله‌ای از دهمین کنگره بهره وری
 14. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). توسعه و سرمایه اجتماعی. مجله تدبیر. شماره ۱۱۶.
 15. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). تصمیم گیری استراتژیک در شرکتهای کوچک. مجله تدبیر. شماره ۱۰۹. منبع: Long Range Planning، February ۱۹۹۸، P. ۱۳۰
 16. علوی، سید بابک. (۱۳۷۹). سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر، شماره ۱۰۵.
 17. ابیلی، خدایار. علوی، سید بابک (۱۳۷۸). مدل توسعه استراتژی در آموزش کارکنان در سازمان‌ها. مجله مدیر ساز شماره ۳و ۴.
 18. علوی، سید بابک (۱۳۷۶). آموزش در سازمان‌ها. مجله تدبیر. شماره ۸۴.
 19. علوی، سید بابک (۱۳۷۴). تجزیه و تحلیل سازمانی برای توسعه برنامه‌های آموزشی. مجله تدبیر. شماره ۷۵.