خانه » درباره بنده » مقالات و سخنرانی‌ها در کنفرانس‌های داخلی RSS

مقالات و سخنرانی‌ها در کنفرانس‌های داخلی

 1. هدایتی، الهام. علوی، سید بابک. آراستی، محمد رضا (١٣٩٣). هم راستایی راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای پژوهشی؛ مطالعه موردی طرح هسته‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف. اردیبهشت ٩٣.
 2. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک (۱۳۹۱). چارچوبی نظری برای مطالعه رهبری هیات مدیره: رویکردی یکپارچه از رهبری عمودی و اشتراکی، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.
 3. شکری، سعید. آراستی، محمد، رضا. علوی، سید بابک (۱۳۸۹). شناسایی موانع اجرا موفق استراتژی: مطالعه موردی از یک شرکت نرم افزار ایرانی. نهمين کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.
 4. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). شایسته محوری در مدیریت منابع انسانی، ششمین کنفرانس بین المللی، تهران ایران.
 5. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). خودشیفتگی سازمانی و فردی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران ایران.
 6. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). مدیرت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور: مفاهیم و چالش‌ها. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 7. علوی، سید بابک. مقدم، کاوه (۱۳۸۵). نقش توسعه استاندارد شایستگی در حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت منابع انسانی. سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران، ایران.
 8. علوی، سید بابک (۱۳۸۵). توسعه مدل چند سطحی از روابط بین باورهای کارآمدی و رهبری سازمانی. دومین کنگره روان‌شناسان ایرانی، دانشگاه تهران.
 9. علوی، سید بابک (۱۳۸۴). رویکرد چند سطحی به مطالعه اثر بخشی باور کارآمدی جمعی در تغییرات سازمانی. کنفرانس بین المللی مدیریت تهران ۱۳۸۴.
 10. علوی، سید بابک (۱۳۸۴). فرهنگ سازمانی و توسعه یادگیری، چالش‌ها و ظرفیت‌ها. پیش کنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی ایران.
 11. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). تحقیق الکترونیکی در دانشگاههای اینترنتی. کنفرانس بین المللی الکترونیک و اینترنت. جزیره کیش ایران.