برخی عوامل موثر بر تولید و کاربرد دانش مدیریت در سازمان‌های ایرانی

۴ آذر ۱۳۹۱

به نام خدا. با توجه به فرصت پیش آمده برای حضور در بخش علمی-پژوهشی دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بر آن شدم تا زمانی را برای اندیشه بیشتر و نگارش ایده‌هایم درباره تم اصلی این بخش کنفرانس در قالب این یادداشت اختصاص دهم. تم اصلی این بخش کنفرانس در امسال «تولید و کاربرد دانش مدیریت در سازمان‌های ایرانی» است. این تم فرصتی را برای همه علاقه مندان به رشد و غنی سازی دانش مدیریت فراهم می‌آورد که با تبادل آراء خود زمینه و محتوای علمی و عملی مساعدتری برای حرکت و تاثیر گذاری بر موفقیت سازمان‌های کشورمان فراهم آورند.