خانه » انتشار كتاب RSS

انتشار كتاب

علوي، سيد بابك (١٣٩٦). بازگشت به اصالت؛ ضرورتي براي كار و رهبري سازماني در عصر كنوني. تهران: انتشارات لوح فكر.