خانه » مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد ٢٧ خرداد RSS

مقاله در روزنامه دنياي اقتصاد ٢٧ خرداد

مديريت و رهبري منابع انساني در شرايط دشوار اقتصادي

https://donya-e-eqtesad.com/بخش-مدیران-24/3401093-الگوهای-عمومی-برای-تداوم-کسب-وکار