منتخبی از تجارب مشاوره مدیریت

 • مشاور مدیریت منابع انسانی و رهبری سازمانی در هیئت مدیره گروه شرکت های همکاران سیستم.
 • مشاور در طراحی و بهسازی سیستم های مدیریت منابع انسانی در شرکت توسن تکنو.
 • طراحي مدل شايستگي هاي مديريت عملكرد و ارزیابی آن، ارزیابی ۳۶۰ درجه و مربي گري در مديريت عملكرد در شركت توسعه يك مپنا (۱۳۹۶-۱۳۹۵)
 • مشاوره در رهبری تغییرات سازماني (فرایند مدیریت وقایع- تشکیل شرکت مرکز خدمات پشتیبانی- بازنگری نظام حاکمیت شرکتی) در گروه شرکتهای همکاران سیستم (از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴).
 • مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت تیو انرژی (اتمام در سال ١٣٩٣).
 • مشاور رهبری تغییر ساختار سازمانی در بخش انرژی گروه نماد صنعت پارس (تکمیل در سال ۱۳۹۱).
 • طراحی سیستم ارزيابي عملکرد فردی در شرکت توسعه مپنا ۲. (تکمیل در سال ۱۳۸۸).
 • طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران، شرکت کیش ویر. (تکمیل در سال ۱۳۸۸).
 • طراحی مدل شایستگی برای مدیران پروژه نرم افزار، شرکت اطلاعات مدیریت، گروه شرکتهای همکاران سیستم. (تکمیل در سال ۱۳۸۷).
 • توسعه منابع انسانی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران. (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 • مشاوره مدیریت تغییر در شرکت کیسون: مدیریت تغییر ساختار در شرکت (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 • مشاوره مدیریت منابع انسانی در شرکت مپنا توسعه ۲ (۱۳۸۵-۱۳۸۶ تکمیل شد).
 • ناظر پروژه طراحی و پیاده سازی استاندارد شایستگی مدیریت پروژه و سیستم آموزشی وابسته به آن در پروژه‌های پتروشیمی، مرکز تحقیق و توسعه مدیریت پروژه. (۱۳۸۴-۱۳۸۵ تکمیل شد).