گزیده تجارب مرتبط با برنامه‌های آموزشی مدیران

  • دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت عملکرد و مربی گری در دفعات متعدد برای شرکت های مختلف فنی و مهندسی.
  • کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوع «اصالت و رهبری اصیل» و «رهبری سازمانی» در سازمان های متعدد.
  • همکاری با گروه آسمان در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ارائه دوره های «اصالت و معلمی اصیل» ویژه مدیران و معلمان آموزش و پرورش.
  • دوره رفتار سازمانی ویژه مدیران شرکت همراه اول - دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - خرداد ۱۳۹۱.
  • دوره رفتار سازمانی در اتاق بازرگانی تهران- دوره مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی تهران (دوره دوم)، اسفند ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱.
  • برنامه توسعه رفتار و رهبری سازمانی گروه مپنا (برنامه ۹ ماهه برای منتخبی از مدیران سطوح میانی و ارشد گروه). سال ۱۳۹۰.
  • دوره های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای مدیران سطوح مختلف گروه شرکت های همکاران سیستم (به طور مستمر).
  • دوره رفتار سازمانی در اتاق بازرگانی تهران- دوره مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی تهران (دوره اول)، مهر تا بهمن ۱۳۹۰. 
  • منتورینگ برای مدیران اجرایی ارشد، شرکت توگا. سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰.
  • برنامه توسعه رهبری، شرکت توگا (برنامه ۹ ماهه برای منتخب مدیران سطوح میانی و ارشد) سال ۱۳۸۸.