علایق تحقیقاتی

علایق تحقیقاتی بنده به صورت کلی مرتبط با موضوع محوری «عاملیت (Agency) انسانی در فعالیت های سازمانی و رهبری سازمانی» است. توجه به این موضوع محوری اثرات عمیقی بر تغییر و تحول در خود و دیگران درمحیط کار می گذارد. به علاوه، تقویت عاملیت انسان ها را دارای مسئولیت های درونی قابل توجهی در فرایندهای تغییر و تحول سازمانی می کند که یکی از عوامل زمینه ساز کلیدی برای موفقیت و شادابی حقیقی آنها در فعالیت های فردی و جمعی است. زمینه های کاربردی این موضوع محوری می تواند در ارتباط با رهبری فعالیت ها و تحولات سازمانی، کارهای تیمی، هیئت مدیره، تعاملات رفتاری در مدیریت عملکرد و رابطه با فناوری در محیط مجازی باشد. به طور خاص تر این علایق حول زمینه های زیر است:

  • رهبری اصیل و تحول گرا در تغییرات سازمانی
  • کاربرد نظریه خودتعیین گری در فرایندهای سازمانی و رهبری سازمانی
  • رهبری اشتراکی و توزیع شده و نقش پیروی فعال در تیمها و سازمانها
  • نقش عاملیت های فردی و وکالتی و اصالت در بازخوردهی و بازخورجویی و مربی گری در مدیریت عملکرد
  • باورهای کارآمدی و عاملیت در کار تیمی و فرایندهای سازمانی
  • جنبه های رفتاری حاصل از عاملیت های فردی و جمعی در حاکمیت شرکتی و رهبری هیئت مدیره
  • تاثیر تفاوت های فرهنگی در مکانیزم های انگیزشی
  • عاملیت انسانی و روانشناسی اخلاق در رفتار و رهبری سازمانی در محیط مجازی
  • کاربرد مبحث اصالت روانشناختی و عاملیت انسانی در کارآفرینی نهادی