گزیده مسئولیت های حرفه‌ای و سازمانی

 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد، از مهر ۱۳۹۸ تا آبان ۱۴۰۰.
 • عضو هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی شریف، از اردیبهشت ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۱.
 • عضو هیئت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی شریف، از مهر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰.
 • عضو شورای دانشگاه صنعتی شریف، از مهر ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰.
 • مدیر واحد تخصصی توسعه سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹.
 • دبیر کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ١٣٩٣ تا ١٣٩٦.
 • دبیر علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ١٣٩٢.
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم، خرداد ١٣٩٢ تا تیر ۱۳٩۴.
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت مرکز پشتیبانی شرکت همکاران سیستم، ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴.
 • عضو شورای راهبردی نهمین کنفرانس توسعه مدیریت منابع انسانی، ١٣٩٢.
 • مدیر گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تیر ۱۳۹۱ تا تير ١٣٩٣.
 • قایم مقام دبیر دهمين کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ۱۳۹۱.
 • دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور ۱۳۹۰.
 • معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۳۸۷ تا اسفند۱۳۸۹.
 • دبیر محور رهبری و رفتار سازمانی کنفرانس بین المللی مدیریت، تا دهمين کنفرانس بین المللی مدیریت.
 • استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، آبان ۱۳۸۴.