خانه » درباره بنده » گزیده تجارب مرتبط با برنامه‌های آموزشی مدیران RSS

گزیده تجارب مرتبط با برنامه‌های آموزشی مدیران

  1. دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت عملکرد و مربی گری در دفعات متعدد برای شرکت های مختلف فنی و مهندسی
  2. دوره رفتار سازمانی ویژه مدیران شرکت همراه اول - دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف - خرداد ۱۳۹۱ (تکمیل شد).
  3. دوره رفتار سازمانی در اتاق بازرگانی تهران- دوره مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی تهران (دوره دوم)، اسفند ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱ (تکمیل شد).
  4. برنامه توسعه رفتار و رهبری سازمانی گروه مپنا (برنامه ۹ ماهه برای منتخبی از مدیران سطوح میانی و ارشد گروه). سال ۱۳۹۰. (تکمیل شد).
  5. دوره های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای مدیران سطوح مختلف گروه شرکت های همکاران سیستم (به طور مستمر).
  6. دوره رفتار سازمانی در اتاق بازرگانی تهران- دوره مشترک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی تهران (دوره اول)، مهر تا بهمن ۱۳۹۰. (تکمیل شد).
  7. منتورینگ برای مدیران اجرایی ارشد، شرکت توگا. سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰.
  8. برنامه توسعه رهبری، شرکت توگا (برنامه ۹ ماهه برای منتخب مدیران سطوح میانی و ارشد) سال ۱۳۸۸ (تکمیل شد).