عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای

  1. انجمن روان‌شناسی سازمانی و صنعتی، واحد ۱۴ انجمن
  2. انجمن علوم مدیریت ایران
  3. انجمن روان‌شناسی ایران، واحد روان‌شناسی سازمانی-صنعتی