علایق تحقیقاتی

حوزه های علایق تحقیقاتی بنده به صورت کلی مرتبط با جنبه هایی از «رهبری سازمانی» است. موضوعاتی که تاثیرات عمیق درونی برای تغییر و تحول در خود و دیگران برای زندگی متعالی تری مرتبط با محیط کار ایجاد کرده و  انسان ها را در فرایندهای تغییر و تحول برای تعالی دارای مسئولیت های درونی اساسی می کند. زمینه های کاربردی این رهبری سازمانی می تواند در تحولات سازمانی- کارهای تیمی- هیئت مدیره ها- و تعاملات رفتاری در مدیریت عملکرد اتفاق بیفتد. به طور خاص تر این علایق حول موضوعات زیر است:

  • رهبری اصیل و تحول گرا در تغییرات سازمانی
  • کاربرد نظریه خودتعیین گری در فرایندهای سازمانی و رهبری سازمانی
  • رهبری اشتراکی و توزیع شده و نقش پیروی فعال در تیمها و سازمانها
  • اثر بخشی جنبه های رفتاری و مربی گری در مدیریت عملکرد
  • باورهای کارآمدی و عاملیت در کار تیمی و فرایندهای سازمانی
  • جنبه های رفتاری در حاکمیت شرکتی و رهبری هیئت مدیره
  • تاثیر تفاوت های فرهنگی در مکانیزم های انگیزشی