خانه » درباره بنده » استاد راهنما رساله‌ها RSS

استاد راهنما رساله‌ها

تحقیقات جاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

۱. خانم نغمه السادات کرباسی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: کاربرد رهبری اصیل و نظریه خودتعیین گری در تصمیم گیری اخلاقی (راهنمایی مشترک با خانم دکتر سارا بانکی)

۲. آقای محمد مهدی ربانی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: کاربرد نظریه خودتعیین گری در تبیین رفتارهای بازخورجویی (راهنمایی مشترک با خانم دکتر سارا بانکی)

۳. خانم پریسا امانی، دانشحوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: رابطه کمیت و کیفیت اشتراک دانش کارکنان دانشی با مکانیزم‌های انگیزشی در رهبری سازمانی (راهنمایی مشترک با آقای دکتر محمد تقی عیسایی)

۴.  آقای آرش کمالی، دانشجوی دکتری، زمینه تحقیقاتی: ابعاد انگیزشی در پذیرش تکنولوژی (راهنمایی مشترک با آقای دکتر محمد رضا آراستی)

۵. آقای محسن فدایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، زمینه تحقیقاتی: نقش رهبری اصیل و رهبری تحولی در پیش بینی رفتارهای بازخورجویی (راهنمایی مشترک با خانم دکتر سارا بانکی)

۶. خانم زهرا ذکیانی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، نقش رهبری اصیل در تغییرات سازمانی پیچیده از طریق مکانیرم های قابل تبیین توسط نظریه خود تعیین گری

۷. آقای فرید رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، کاربرد نظریه خودتعیین گری در تبیین دلایل انگیزشی استفاده از تفویض اختیار

۸. آقای محمد احمدی، بدانشجوی کارشناسی ارشد MBA، ررسی کاربرد استراتژی های رهبری خود در به کارگیری روش ایفای نقش در آموزش مصاحبه استخدامی

۹. خانم سمیرا صریرایی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، بررسی رابطه بین پروفایل تعهدسازمانی و پروفایل انگیزشی با استفاده از نظریه خودتعیین گری


موارد پايان يافته:

١.نقش روسای هیئت مدیره‌های شرکت‌های تابعه یک بنگاه بزرگ در تقویت رهبری اشتراکی هیئت مدیره‌های شرکت های اقماری. آقاي مهدی کاظمی. رساله دکتری. آماده دفاع.

٢. شناسایی موانع مربی‌گری در یک شرکت دانش بنیان، خانم گلنوش شریفان، پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA، ١٣٩٣، تكميل شد.
 
٣. شناسایی رفتارهای پیروی فعال در مواجهه با رهبری دستوری، آقاي حامد قهرمانی، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ MBA، (استاد راهنماي هـمكار: سركار خانم دكتر بانكي)، ١٣٩٢، تکمیل شد.
 
٤. رابطه بین اعتماد بین فردی مدير و كاركنان و اثربخشی ارزیابی عملکرد، آقاي مهدی ربانی، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌، ١٣٩٢، تکمیل شد.

٥. رابطه بین تفکر سیستمی و خودشیفتگی، آقاي مهدی هاشمیان، پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنمای همکار: جناب آقای دکتر علینقی مشایخی)، تكميل شد.

٦. رابطه بین رهبری مشارکتی و رفتارهای شهروندی سازمانی در یک شرکت دانش بنیان، آقاي امین دهداریان، پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱، تکمیل شد.

٧. عوامل موثر بر اثربخشی رهبری مشارکتی در دانشگاه‌ها در فرایند تاسیس گرایش های تحصیلی جدید، آقاي مهدی صمیمی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌، ۱۳۹۱، تکمیل شد.

٨. رابطه بین کمال گرایی و گرایش به رهبری اشتراکی، خانم هما کوهی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱، تکمیل شد.

٩. شناسایی چالشهای اخلاقی مدیران منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور و عوامل ایجاد کننده آن‌ها. آقاي طه شوکاتیان. پایان نامه کار‌شناسی ارشد‌ ام بی‌ای، ۱۳۹۱، تکمیل شد.

١٠. بررسی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری در مورد انجام برنامه ریزی استراتژیک در تیم مدیران ارشد؛ مطالعه موردی سه شرکت ایرانی. (استاد راهنما همکار: دکتر محمد رضا آراستی). آقاي مصطفی رادمرد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد. ۱۳۹۰. تکمیل شد.

١١. روابط بین استراتژی‌های رهبری بر خود، باور خود کارآمدی و گرایش به رهبری توزیع شده، آقاي الیاس کرباسفروشان. پایان نامه کار‌شناسی ارشد ۱۳۹۰. تکمیل شد.

١٢. شناسایی استراتژی‌های رهبری بر خود بانوان کارآفرین بر‌تر ایرانی. خانم مینو میر حسینی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۹. تکمیل شد.

١٣. شناسایی جهت گیری‌های شغلی دانشجویان MBA دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عوامل موثر بر آن. آقاي ایمان شریفی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٤. شناسایی موانع اجرا موفق استراتژی: مطالعه موردی طرح صنعت محور شدن در شرکتهای پناه گروه شرکتهای همکاران سیستم. (استاد راهنمای همکار: دکتر محمد رضا آراستی)، آقاي سعید شکری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٥. کاربرد الگوهای تصمیم گیری عقلایی محور در توضیح شکل گیری جهت گیری‌های شغلی مهندسان نرم افزار. آقاي سعید شجاعی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٦. توسعه مدل شایستگی کار‌شناسان پشتیبانی در شرکتهای پناه گروه همکاران سیستم با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن. خانم نسرین باقری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٧. بررسی میزان کاربرد نظریه آشکار ساز ترک خدمت داوطلبانه در تبیین ترک خدمت کار کنان دانش محور در چند شرکت نرم افزاری در ایران. آقاي حسین راهداری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٨. بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارضی کارکنانشان در تعارضات بین آن‌ها در شرکتهای کوچک و متوسط. خانم آفرین پیر‌زاده. دانشگاه کیش. مرداد ۱۳۸۸. تکمیل شد.

١٩. بررسی رابطه بین مراجع درونی شغلی و جهت گیریهای شغلی در مهندسی نرم افزار. آقاي زروان شهرزاد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. خرداد ۱۳۸۸. تکمیل شد.

٢٠. شناسایی روشهای آماده سازی سازمان‌های پروژه محور برای تاسیس دفتر مدیریت پروژه درآن‌ها (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي میر حسین طباطبایی لطفی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. خرداد ۱۳۸۸. تکمیل شد.

٢١. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان پروژه دماوند در شرکت مپنا دو (استاد راهنما همکار: آقای دکتر سپهری). آقاي حسین کریمی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٢. بررسی رابطه بین استراتژی‌های رهبری بر خود و باور خود کارامدی برای کارآفرینی. آقاي اشکان بنکدار. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٣. شناسایی ساز و کار‌های مدیریتی موثر بر فرهنگ سازمانی شرکت‌ها در گروه همکاران سیستم و تحلیل اثر گذاری این ساز وکار‌ها (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي حمید فروغی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد، MBA. ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٤. بررسی عوامل موثر بر اثربخشی پیاده سازی سیستم جانشین پروری در یک شرکت پروژه محور ایرانی؛ با تاکید بر رهبری تغییر. آقاي مهدی حسین‌نژاد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٥. بررسی امکان پذیری پیاده سازی و طراحی کلی سیستم جانشین پروری در شرکت فناوری موج. خانم نغمه کرباسی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٦. ارائه مدلی جهت اندازه گیری شاخص رضایتمندی مشتریان با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری (استاد راهنما همکار: دکتر مهدی شیخ‌زاده). آقاي بابک حیاتی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد، MBA. خرداد ۱۳۸۷. تکمیل شد.

٢٧. بررسی جهت گیری‌های شغلی مهندسان نرم افزار در گروهی از شرکت‌های ایرانی. خانم شورا متعبد. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶. تکمیل شد.

٢٨. مطالعه کیفی برای شناسایی راهبردهای «آموزش و توسعه» و «جبران خدمت» اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف برای پشتیبانی طرح هسته‌های پژوهشی در این دانشگاه. (استاد راهنما همکار: دکتر محمد رضا آراستی). خانم الهام هدایتی. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶. تکمیل شد.

٢٩. شناسایی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی موثر بر رشد، در دوره‌های مختلف زندگی سازمانی (با رویکرد دینامیکهای سیستمی)، (استاد راهنما همکار: دکتر علینقی مشایخی). آقاي بابک شاه منصوری. پایان نامه کار‌شناسی ارشد MBA. ۱۳۸۶. تکمیل شد.