خانه » درباره بنده » سوابق کاری و حرفه‌ای RSS

سوابق کاری و حرفه‌ای

 1. دبیر کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ١٣٩٣ تا ١٣٩٦.
 2. دبیر علمی یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ١٣٩٢.
 3. عضو هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم، خرداد ١٣٩٢ تا تیر ۱۳٩۴.
 4. عضو شورای راهبردی نهمین کنفرانس توسعه مدیریت منابع انسانی، ١٣٩٢.
 5. مدیر گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تیر ۱۳۹۱ تا تير ١٣٩٣.
 6. قایم مقام دبیر دهمين کنفرانس بین المللی مدیریت، خرداد ۱۳۹۱.
 7. دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور ۱۳۹۰.
 8. معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ۱۳۸۷ تا اسفند۱۳۸۹.
 9. عضو هیئت مدیره شرکت راهبران پتروشیمی، ۱۳۸۶-۱۳۸۷.
 10. دبیر محور رهبری و رفتار سازمانی کنفرانس بین المللی مدیریت، تا دهمين کنفرانس بین المللی مدیریت.
 11. استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، آبان ۱۳۸۴.
 12. مدیر عامل شرکت مهندسی فراپویش کیان ۱۳۷۸-۱۳۸۰.
 13. رئیس واحد برنامه ریزی و توسعه، دفتر آموزش، معاونت منابع انسانی و تحقیقات وزارت نیرو، ۱۳۷۸-۱۳۷۹.
 14. مدیر دفتر توسعه مدیریت و برنامه ریزی، سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو، ۱۳۷۷-۱۳۷۸.
 15. رئیس آموزشکده فنی غرب وزارت نیرو،۱۳۷۴-۱۳۷۷.