عضویت در انجمن‌های حرفه‌ای، سوابق داوری مقالات و هیئت تحریریه ژورنال های داخلی و بین المللی

انجمن های تخصصی:

  1. انجمن روان‌شناسی سازمانی و صنعتی، واحد ۱۴ انجمن
  2. انجمن علوم مدیریت ایران
  3. انجمن روان‌شناسی ایران، واحد روان‌شناسی سازمانی-صنعتی

داوری و عضویت در هیئت تحریریه و داوری ژورنال ها:

https:‎//publons.com/author/1222686/seyyed-babak-alavi#profile

Member of the Editorial Board of Human Resource Development Review

Member of the Editorial Review Board of the Journal of Managerial Psychology

An Academic Editor and a member of the Editorial Board of Journal of Theoretical Social Psychology

عضو هیئت تحریریه فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران