مقالات، کتب و ارائه ها

کتاب و فصول کتاب:

 

١. علوی، سید بابک (۱۳۹۷). رفتار سازمانی تحلیلی؛ ۲۰ روایت از تجارب سازمان های ایرانی. تهران: انتشارات لوح فکر. - ,ویرایش دوم (۱۴۰۰).

۲. علوی، سيد بابک (۱۴۰۲). بازگشت به اصالت؛ ضرورتی براي كار و رهبری سازماني در عصر كنونی (ویرایش سوم). تهران: انتشارات لوح فكر: ویرایش اول (۱۳۹۶)؛ ویرایش دوم (۱۳۹۷).

۳. McCormick, J.‎, Alavi, S.‎ B.‎, & Hanham, J.‎ (2015)‎.‎ The importance of context when applying social cognitive theory in organizations.‎ In A.‎ Ortenblad ‪(Ed.‎)‬, Handbook of Management Ideas and Panaceas, Research Handbooks in Management and Business seriesEdward Elgar Publishing.

۴. علوی، سید بابک (۱۳۹۳). بازبینی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی: طرح برخی ضرورت ها در شرایط کنونی. در «مباحث منتخب در مدیریت منابع انسانی». ص ۲۰۷ تا ۲۲۱. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

۵. علوی، سید بابک؛ حیاتی، بابک (۱۳۹۲). الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های علوم رفتاری. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

مقالات انگلیسی در ژورنال های علمی-پژوهشی:

 1. Karbasi, N.‎ S.‎ & Alavi, S.‎ B.‎ (in press).‎ Unveiling the potential of perceived authentic leadership to enhance followers' moral intentions:‎ A self-determination theory perspective.‎ Management Research Review.
 2. Alavi, S.‎ B.‎ (2024)‎.‎ A theoretical analysis of the implications of self-determination theory in explaining the effectiveness of feedback-seeking behaviors and the seeker’s reaction to feedback:‎ A Research Agenda. New Ideas in Psychology, 74, ۱۰۱۰۹۱.
 3. Kamali, A.‎, Alavi, S.‎ B.‎, and Arasti, M.‎ R.‎ (2024)‎.‎ The role of Basic Psychological Needs Satisfaction during the initial use of online teaching platforms on faculty’s continuance intention.‎ International Journal of Educational Management, ۳۸ (۳), ۸۱۹-۸۳۸.
 4. Alavi, S.‎ B.‎ (2024)‎.‎ The making of an authentic leader's internalized moral perspective:‎ The role of internalized ethical philosophies in the development of authentic leader's moral identity. Journal of Business Ethics. ۱۹۰, ۷۷-۹۹.
 5. Rabbani, M.M.‎ & Alavi, S.‎ B.‎ (2023)‎.‎ Does feedback-seeking always improve performance?‎ Investigating the roles of feedback-seeking content and frequency in determining goal achievement and behavior related performance.‎ Foundations of Management. ۱۵, ۷-۲۴.
 6. Kazemi, M.‎ & Alavi, S.‎ B.‎ (2022)‎.‎ Is context important for understanding board leadership?‎ Exploring chairpersons’ leadership roles in board processes of subsidiary companies. Journal of Management and Governance. Online published 26 Nov 2022.‎
 7. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2018)‎.‎ Why do I think my team is capable:‎ A study of some antecedents of team members’ personal collective efficacy beliefs.‎ Educational Psychology:‎ An International Journal of Experimental Educational Psychology, ۳۸ (۹), ۱۱۴۷-۱۱۶۲.
 8. Kazemi, M.‎ & Alavi, S.‎ B.‎ (2017)‎.‎ A theoretical framework for several antecedents of shared leadership in corporate board Contexts.‎ Iranian Journal of Management Studies, ۱۰ (۴), ۷۵۱-۷۸۱.
 9. Alavi, S.‎ B.‎ & Gill, C.‎ (2017)‎.‎ Leading Change authentically:‎ How authentic leaders influence follower responses to complex change. Journal of Leadership & Organizational Studies, ۲۴ (۲), ۱۵۷-۱۷۱. First published on-line:‎ August-16-2016.‎
 10. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2016)‎.‎ Implications of proxy efficacy for studies of team leadership in organizational settings. European Psychologist, ۲۱ (۳), ۲۱۸-۲۲۸.
 11. Alavi, S.‎ B.‎, Bagheri, S.‎ N.‎, Khandan, M.‎ (2015)‎.‎ Proposing the balanced scorecard framework for competency identification:‎  An Iranian case study in software support industry, Middle East Journal of Management, ۲ (۱), ۵۳-۷۸.
 12. Alavi, S.‎ B.‎, Moteabbed, S.‎, & Arasti, M.‎ R.‎ (2012)‎.‎ A qualitative investigation of career orientations of a sample of Iranian software engineers.‎ Scientia Iranica, Transaction D, 19 (3)‎, 662-573.‎
 13. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2008)‎, The roles of perceived task interdependence and group members' interdependence in the development of collective efficacy in university student group contexts.‎ British Journal of Educational Psychology, ۷۸, ۳۷۵-۳۹۳.
 14. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2007)‎.‎ Measurement of vertical and horizontal idiocentrism and allocentrism in small groups.‎ Small Group Research, ۳۸ (۲), ۵۵۶-۵۶۴.
 15. McCormick, J.‎, Barnett, K.‎, Alavi, S.‎ B.‎ & Newcomb, G.‎ (2006)‎.‎ Board governance of independent schools:‎ a framework for investigation.‎ Journal of Educational Administration, ۴۴ (۵), ۴۲۹-۴۴۵.
 16. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2004)‎.‎ A new approach to studying collective orientation in team contexts ‪(Conference paper abstract)‬, International Journal of Psychology, ۳۹(۵-۶), OCT-DEC 2004.‎
 17. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2004)‎.‎ Theoretical and measurement issues for studies of collective orientation in team contexts.‎ Small Group Research, ۳۵ (۲), ۱۱۱-۱۲۷.
 18. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2004)‎.‎ A cross-cultural analysis of the effectiveness of the Learning Organization model in school contexts. The International Journal of Educational Management, ۱۸(۷), ۴۰۸-۴۱۶.

مقالات فارسی منتشر شده در نشریات داخلی:

۱. نیک، فرزانه. علوی، سید بابک و تصوری، میثاق (در حال انتشار). شناسایی چالش کلیدی موثر بر کاهش انگیزه کارآفرینان اجتماعی و بررسی نقش رهبری بر خود. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی.

۲. ذکیانی، زهرا. علوی، سید بابک و ملک محمدی، الهه (۱۴۰۰). بررسی نقش رهبری اصیل در شکل گیری انگیزش مختارانه و تعهد عاطفی کارکنان در تغییرات پیچیده سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. دوره ۱۶، شماره ۶۴.

۳. صریرایی، سمیرا. علوی، سید بابک و اصلانی، شیرین (۱۳۹۸). تعهد و انگیزه های کارکنان دانش محور؛ مطالعه ای برای شناسایی نیم رخ های ترکیبی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. دوره ۹ شماره ۲.

۴. هندیجانی،‌ روزا. علوی،‌سید بابک و مشایخی،‌ علینقی (۱۳۹۸). تاثیر کاراکتر بر توانمندی های احساسی و اجتماعی؛ پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت. مدیریت بازرگانی. دوره ۱۱ شماره ۲، ۴۰۲-۳۷۵.

۵. طالقانی. محمد، علوی. سید بابک و بانکی. سارا (۱۳۹۷). بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی. فصلنامه علوم مدیریت ایران. سال ۱۳ شماره  ۵۰ ، ۵۲-۳۳.

۶. شریفان، گلنوش و علوی، سید بابک (۱۳۹۷). شناسایی موانع اجرای اثربخش مربیگری مدیریتی در یک واحد خدمات مرکز داده دربرابر عملکرد نامطلوب کارشناس. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی. سال ۵، شماره ۱۶، ۴۹-۲۱.

۷. هلالی، حامد و علوی، سید بابک (۱۳۹۵). شناسایی مکانیزم های تاثیرگذاری ترکیب هیئت مدیره برشیوه اسناددهی نتیجه عملکرد. فصلنامه علوم مدیریت ایران. دوره ۱۰، شماره ۳۹. ۸۶-۵۳.

۸. ربانی، محمد مهدی، علوی، سید بابک (١٣٩٤). رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سیستم ارزیابی عملکرد، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره ٧، شماره ٣، پاييز ١٣٩٤، ٥٠-٢٩.

۹. صمیمی، مهدی و علوی، سید بابک (۱۳۹۳). شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه ای اثربخشی رهبری توزیع شده؛ مطالعه موردی چندگانه تیم های موسس گرایش تحصیلی بین رشته ای در دانشگاه صنعتی شریف. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، دوره  ۱، شماره  ۲، زمستان، صفحه ۱ تا ۵۰.

۱۰. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک. اصانلو، بهاره. نجمی، منوچهر (۱۳۹۳). ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه یک گروه‌شرکت، از منظر تحقق نقش‌های کنترل و پشتیبانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره ۹، شماره ۳۴، تابستان صفحه ۴۷-۸۰.

۱۱. فرزانه، ماندانا. عیسایی، محمد تقی. علوی، سید بابک (۱۳۹۳). ارائه مدل موفقیت تحلیل متدولوژی چابک در مرحله نگهداشت محصول نرم افزاری از دیدگاه تحلیل گران نرم افزار. پژوهش‌های مدیریت در ایران. دوره ۱۸، تابستان ۱۳۹۳، شماره ۲، ۱۷۹-۱۴۲.

۱۲. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک. (۱۳۹۱). چارچوبی نظری برای مطالعه رهبری هیئت مدیره: رویکردی یکپارچه به رهبری عمودی و اشتراکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۹۱.

۱۳. کرباسی، نغمه السادات. علوی، سید بابک. (۱۳۹۰). ملاحظات طراحی و پیاده سازی اثربخش نظام جانشین پروری در یک شرکت با رسمیت پایین و کارکنان دانش محور، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۰.

۱۴. زرندی، علیرضا. قربانی، نیما. و علوی، سید بابک (۱۳۹۰). ارتباط پنج عامل شخصیت و رهبری تحول گرا بر اساس دگرارزیابی زیردستان و فرادستان، پژوهش‌های روان‌شناختی، سال چهاردهم، شماره ۲ (پیاپی ۲۸)، ۹۶ تا ۱۱۱.

۱۵. عباسی، عنایت. حجازی، یوسف. ایروانی، هوشنگ. زالی، محمد رضا. علوی، سید بابک (۱۳۹۰). یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی استان تهران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره: ۴۲، شماره ۲، ۱۸۴-۱۷۵.

۱۶. پیرزاده، آفرین. علوی، سید بابک (۱۳۸۹). بررسی روابط بین هوش هیجانی مدیران و سبک مدیریت تعارضی کارکنانشان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۲۰، ۲۷-۵۰.

۱۷. شهرزاد، زروان. علوی، سید بابک. (۱۳۸۸). جهت گیریهای شغلی و مراجع درون شغلی برنامه نویسان نرم افزار. فصلنامه علوم مدیریت ایران، ۱۶، ۵۵-۸۴.

۱۸. علوی، سید بابک. قلی‌پور، آرین (۱۳۸۸). شناسایی عوامل موثر بر رفتارهای فرا‌تر از نقش اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها: مطالعه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف. فصلنامه علوم مدیریت ایران. ۱۴، ۱-۲۹.

۱۹. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). ارزشهای فرهنگی و جهت گیریهای کارکنان (ترجمه)، مجله تدبیر. شماره۱۱۸، منبع: مقاله‌ای از دهمین کنگره بهره وری

۲۰. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). توسعه و سرمایه اجتماعی. مجله تدبیر. شماره ۱۱۶.

۲۱. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). تصمیم گیری استراتژیک در شرکتهای کوچک. مجله تدبیر. شماره ۱۰۹. منبع: Long Range Planning، February ۱۹۹۸، P. ۱۳۰

۲۲. علوی، سید بابک. (۱۳۷۹). سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر، شماره ۱۰۵.

۲۳. ابیلی، خدایار. علوی، سید بابک (۱۳۷۸). مدل توسعه استراتژی در آموزش کارکنان در سازمان‌ها. مجله مدیر ساز، شماره ۳و ۴.

۲۴. علوی، سید بابک (۱۳۷۶). آموزش در سازمان‌ها. مجله تدبیر. شماره ۸۴.

۲۵. علوی، سید بابک (۱۳۷۴). تجزیه و تحلیل سازمانی برای توسعه برنامه‌های آموزشی. مجله تدبیر. شماره ۷۵.

 

مقالات انگلیسی ارائه شده در کنفرانس های بین المللی

۱. Alavi, S.‎ B.‎ (2005)‎.‎ A multilevel approach to studying collective efficacy in organizational change, 2005 Tehran International Management Conference.‎

۲. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2004)‎.‎ A new approach to studying collective orientation in team contexts, 28th International Congress of Psychology, Beijing, China.‎

۳. Alavi, S.‎ B.‎ & McCormick, J.‎ (2003)‎.‎ Some cultural considerations for applying the Learning Organisation model to Iranian organisations.‎ 2003 Tehran International Management Conference.‎

 

مقالات فارسی ارائه شده در کنفرانس های داخلی

۱. سمیرا اصل صریرایی، سید بابک علوی، شیرین اصلانی (۱۳۹۷). تعهد و انگیزه های کارکنان دانش محور؛ مطالعه ای برای شناسایی نیمرخهای ترکیبی. پانزدهیمن کنفرانس بین المللی علمی-پژوهشی مدیریت. تهران. آذر ۱۳۹۷.

۲. هدایتی، الهام. علوی، سید بابک. آراستی، محمد رضا (١٣٩٣). هم راستایی راهبردهای منابع انسانی با راهبردهای پژوهشی؛ مطالعه موردی طرح هسته‌های پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف، اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف. اردیبهشت ٩٣.

۳. کاظمی، مهدی. علوی، سید بابک (۱۳۹۱). چارچوبی نظری برای مطالعه رهبری هیات مدیره: رویکردی یکپارچه از رهبری عمودی و اشتراکی، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.

۴. شکری، سعید. آراستی، محمد، رضا. علوی، سید بابک (۱۳۸۹). شناسایی موانع اجرا موفق استراتژی: مطالعه موردی از یک شرکت نرم افزار ایرانی. کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.

۵. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). شایسته محوری در مدیریت منابع انسانی، ششمین کنفرانس بین المللی، تهران ایران.

۶. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). خودشیفتگی سازمانی و فردی، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران ایران.

۷. علوی، سید بابک (۱۳۸۷). مدیرت منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور: مفاهیم و چالش‌ها. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.

۸. علوی، سید بابک. مقدم، کاوه (۱۳۸۵). نقش توسعه استاندارد شایستگی در حرفه‌ای‌تر شدن مدیریت منابع انسانی. سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران، ایران.

۹. علوی، سید بابک (۱۳۸۵). توسعه مدل چند سطحی از روابط بین باورهای کارآمدی و رهبری سازمانی. دومین کنگره روان‌شناسان ایرانی، دانشگاه تهران.

۱۰. علوی، سید بابک (۱۳۸۴). فرهنگ سازمانی و توسعه یادگیری، چالش‌ها و ظرفیت‌ها. پیش کنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی.

۱۱. علوی، سید بابک (۱۳۸۰). تحقیق الکترونیکی در دانشگاههای اینترنتی. کنفرانس بین المللی الکترونیک و اینترنت. جزیره کیش ایران.