افتخارات حرفه ای

 • استاد برتر آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، سال تحصیلی ۹۸، منتخب دانشگاه
 • استاد بر‌تر آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، سال تحصیلی ۹۲، منتخب دانشگاه
 • سال ۱۳۹۱، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۹۰، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۸۹، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۸۹، استاد مدعو، دانشگاه وسترن سیدنی، دانشکده علوم تربیتی، (تحقیق بر روی رهبری توزیع شده در تیم‌ها)
 • سال ۱۳۸۸، مدرس نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • استاد بر‌تر آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد، سال تحصیلی ۸۸-۸۷، منتخب دانشگاه
 • سال ۱۳۸۷، استاد نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۸۶، استاد نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۸۶، پژوهشگر نمونه دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
 • سال ۱۳۷۹، بورس تحصیلی از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای تحصیل در دوره دکتری از دانشگاه نیو ساوث ولز سیدنی (بر اساس آزمون اعزام به خارج کشور وزارت علوم)
 • سال ۱۳۸۱-۱۳۸۲، بورس تحقیقاتی دانشجویی، موسسه تحقیقاتی علوم تربیتی ایالت نیو ساوث ولز استرالیا