درباره فعالیت ها

سید بابک علوی

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

ایمیل: sbalavi@sharif-dot-edu
تلفن: ۰۲۱۶۶۰۴۹۱۹۵ داخلی ۱۱۴
فکس: ۰۲۱۶۶۰۲۲۷۵۹

همراه با دانشجویان دانشکده