تحصیلات

کار‌شناسی

مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۷۱-۱۳۶۷.

کار‌شناسی ارشد

مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (رتبه اول در دوران تحصیل)، ۱۳۷۸-۱۳۷۶.

دکتری

علوم تربیتی (گرایش اثربخشی کار تیمی)، دانشگاه نیو ساوث ولز، سیدنی، استرالیا، ۱۳۸۴-۱۳۸۱.

عنوان رساله دکتری

مطالعه‌ای چند سطحی درباره روابط بین باور کارآمدی جمعی، الگوهای ذهنی مرتبط با خود و شناخت جمعی در کار تیمی، استاد راهنما: پروفسور جان مک کورمیک.

عنوان پایان نامه کار‌شناسی ارشد

امکان پذیری مطالعه کاربرد مدل (ق ض ف ت) در برنامه ریزی استراتزیک سیستم آموزش تکنسینهای وزارت نیرو، استاد راهنما: دکتر خدایار ابیلی.

 

دوره‌های آموزشی پیشرفته در حوزه روش ها و ابزارهای تحقیق

  1. «الگو سازی معادلات ساختاری کاربردی (لیزرل)»، انستیتو کنسرسیوم تحقیقات اجتماعی و سیاسی استرالیا، ۱۳۸۴.
  2. «تجزیه و تحلیل چند سطحی با استفاده از نرم افزارهای‌ ام ال وین و لیزرل»، انستیتو کنسرسیوم تحقیقات اجتماعی و سیاسی استرالیا، ۱۳۸۳.
  3. «مقدمه‌ای بر الگوسازی معادلات ساختاری با لیزرل»، انستیتو کنسرسیوم تحقیقات اجتماعی و سیاسی استرالیا، ۱۳۸۳.
  4. روشهای تحقیق کیفی، دانشگاه نیو ساوث ولز. سیدنی، دانشکده هنر و علوم اجتماعی، ۱۳۸۲.