خانه » برگزاری کارگاه های آموزشی جدید RSS

برگزاری کارگاه های آموزشی جدید

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با یاری خداوند کارگاه های آموزشی ویژه مدیران ارشد، پیرامون «اصالت و رهبری اصیل» در شرکت های ملی گاز و توسعه یک مپنا برگزار خواهد شد.